2010/May/31

ชั้นเคยลงรูปที่น้องๆ วาดให้ตอนฉลอง 2 ขวบ kazxlucia ไปค่ะ แต่ว่า ได้รูปมาเพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้ลงรูปเลย

ดังนั้น....

\(♥ w ♥)/    ขออนุญาตใช้พื้นที่รวบรวมงานเพิ่มเติม อุฮริ้วววว
จากน้องเอ็กซ์
จากน้อง BestDeviling (ใช้เวลาตั้งหลายวัน วาดมืออีกต่างหาก วู้ยยย ปลื้ม)


น้องพราว ก๊งตี่


น้องอัล อันโดรเมด้า


น้องนัท ก้อแค่คนโทรถูก

จากน้อง Kawaeii~

จากตาหมี T3DDY

จากน้อง เศรษฐกิจน่ารัก (ชื่อ น่ารักแฮะ - เหอๆ)


และสุดท้าย

special from บิงซัง
ถึงรูปนี้จะวาดไม่สำเร็จ แต่ เราก็ขอเก็บไว้ละนะ


บิงซังตัดสินใจเปลี่ยนมาวาดรูปนี้แทน


และได้คอมโป จากน้อง เอม allenkung1 ระบายสีให้


ออกมาสุโก่ยดะน้า----- เลิฟ เลิฟ ♥♥

 ----

อันนี้มาใหม่สดๆ ร้อนๆ 

จากคุณ ปิง DevilolitA เห็นว่าระหว่างวาดได้แรงบันดาลใจมาจากป้าแว่นบายออนเน็ตต้าเลยออกมาอารมณ์นี้

http://i133.photobucket.com/albums/q47/erikarin/ArinLynne2yearAnniversary.jpg

 

ถึงจะเป็นแค่เหตุการณ์เล็กๆ แต่มีคนวาดรูปให้เยอะขนาดนี้ คืนนี้ชั้นยอมรับว่า
ชั้นคงเป็นคนเขียนโดฯ ปังย่า ที่มีความสุขที่สุดในโลก
ฮ่าๆๆๆ

 

----

หา? โทรศัพท์ของลูเซียยังมีต่อหรือเปล่าเหรอ?

 

ใครไม่รับมุก แสดงว่า ไม่ได้อ่านตอนเก่า เลยไม่รู้ว่า ลูเซียเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกันกะ kaz (ฮา)
แถมโทรศัพท์ตา kaz ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคย โหลดเกมหรือปรับ theme อะไรมาเพิ่มเลย ลูเซียเลยเข้าใจผิดว่าเป็นของตัวเองไง (เง้อ - แถน้ำขุ่นมากๆ)

แต่ถ้าไม่เก็ต....ก็ไม่เป็นไรหรอก แค่แวะเข้ามาเยี่ยมบล็อคกันก็ดีใจแล้ว

ไม่มีอะไรมากหรอก แค่ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ วาดฉาก love love มากเกินเดี๋ยวคนอ่านจะเลี่ยน (ฮา)

^w^ รักคนอ่านจ่ะ /

Comment

Comment:

Tweet


นี่ๆคนเขียนหนูถามจริงๆนะจากใจเล๊ยอยากถามว่าพี่เป็นญาติกับลูเซียหรอค่ะแค่เนี้ยค่ะ
#268 by 123435 (115.87.67.221) At 2011-01-18 17:24,
ภาพนั้นมัน...
confused smile

มิ๊เปนไร(มั้ง) ที่น่ารักกะมี
#267 by ~Bovy~ At 2011-01-02 13:52,
แคชจิพูดว่าอะไหว่าsad smile
#266 by L-u กับ Noonny At 2010-10-29 15:33,
= =" โห เครียด
#265 by Art:Nat At 2010-10-14 21:49,
นู๋ลูเค้าคง

--"
#264 by FaenGiiz At 2010-09-28 10:19,
ลูจังน่าสงสาร
#263 by ssn1024 At 2010-09-27 13:09,
http://img.icafezone.net/dm-10128543164815.png
ฝึกทำโฟโต้ชอป คร้าconfused smile
#262 by หนูน้อย (118.172.102.232) At 2010-09-25 23:22,
เหมาะกันมากเยยอ่า เเบบนี้ปังย่าโดจินอะเดะsad smile
#261 by คู จ้รา (124.121.65.9) At 2010-08-26 18:17,
เออ ตอนนี้น่ารักดีวุ้ย 555sad smile
#260 by KN_ZERO At 2010-07-19 23:50,
โทรศัพท์เหมือนของหนูรุย
#259 by คนรักการ์ตูน (125.25.234.86) At 2010-07-10 18:47,
comment1, êèåâ çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà ñåêñóàëüíûå ðÿçàíü, èíòèì äåâóøêè íèæíèé íîâãîðîä, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êëèí,
#258 by Yxqmngtw (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:39,
comment3, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè èç êðîíøòàäòà, ñåêñ çíàêîìñòâî â óíå÷å, çíàêîìñòâà â ëîíäîíå ëó÷øèé ñàéò, çíàêîìñòâà áûâøèõ íîðèëü÷àí â ïèòåðå,
#257 by Assenzqb (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:27,
comment2, çíàêîìñòâî ïîïêà, áåëàðóñü îðøà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â ëþáåðöàõ ñ íîìåðàìè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äëÿ ñòðàñòíîé ëþáâè íà íàøåì ñàéòå,
#256 by Zmbrqcon (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:16,
comment5, çíàêîìñòâî ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ÷åáîêñàðû, çíàêîìñòâà õåðñîíó,
#255 by Eqgghbjt (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:53,
comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ìàðèóïîëÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìåæãîðüå, åâðåè ìîñêâà îáùåíèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áóéíàêñê,
#254 by Kwyqfpbe (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:42,
comment6, çíàêîìñòâà â òóíèñå, çíàêîìñòâà è îáùåíèå â êàëèíèíãðàäå, çíàêîìñòâà æåíùèíû ëåíèíãðàäñêàÿ îáë, ñåêñ çíàêîìñòâà ðîñòîâå,
#253 by Lhjzdfmf (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:31,
comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ïåòðîïàâëîâñêå, èíîñòðàíûå çíàêîìñòâà, çàïîðîæüå çíàêîìñòâà âàëåðèÿ,
#252 by Dlwcittm (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:19,
comment6, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â òèõâèíå, ñåêñ çíàêîìñòâî íîâîïîëîöê, ñåêñ çíàêîìñòâà òîëüêî â óôå,
#251 by Shhrltcj (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:07,
comment2, èíòèì çíàêîìñòâà êðàñíîâèøåðñê, àðìåíèÿ îáùåíèå çíàêîìñòâà, êëóá ëþáèòåëåé èíòèì âñòðå÷ü,
#250 by Gcfhemac (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:56,
comment3, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãîðîäà áàêó, ñàéò çíàêîìñò ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â çåìëå áðàíäåíáóðã, çíàêîìñòâà â ìàãíèòîãîðñêå òðèï ðóñ,
#249 by Bwknqkxm (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:34,
comment2, èíòèì çíàêîìñòâà ñ êèðîâñêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷èñòîïîëü, êàëóãà çíàêîìñòâà çàíÿòèå îì,
#248 by Yulcn